Press

2010-08-16

Conax launch new secure platform

Saxat från Conax hemsida: This year at IBC, Conax will launch a completely new security platform - content protection is being transported to a truly new dimension,” announces Geir Bjørndal ...Läs mer

 

2010-06-01

2 st TV 4 reportage om illegal card sharing

Del 1: Illegala tv-boxar omsätter 100-tals miljoner, sändes 20100529, länk till ...Läs mer

 

2010-05-20

Aritikel i Norska Aftonposten om illegal card sharing

Piratjegerne i STOP går først og fremst etter bakmenn. Men når nettverk blir avslørt, sitter også kunder i klisteret. Stadig flere blir avslørt for piratkort. ...Läs mer

 

2010-04-29

Polis har gripit 2 personer för card sharing brott

Polisen i Växjö och Degerfors grep under tisdagen två personer misstänkta för avkodningsbrott. Läs ...Läs mer

 

 

Det säger lagen

©www.freefoto.com

Lag 2000:171 om förbud beträffande viss avkodningsutrustning.


 1. § I denna lag finns bestämmelser som avser att förhindra obehörig tillgång till vissa tjänster.

 2. § Med tjänst avses i denna lag
  1. en ljudradio- eller TV-sändning som är riktad till allmänheten,
  2. varje annan tjänst som utförs elektroniskt, på distans och på begäran av mottagaren, och
  3. tillhandahållandet av villkorad tillgång till en tjänst som avses i 1 och 2, betraktat som en tjänst i sig,
  om tjänsten är föremål för villkorad tillgång och tillhandahålls mot betalning.

 3. § Med villkorad tillgång till en tjänst avses att en användare eller en mottagare av tjänsten till följd av tekniska åtgärder eller arrangemang kan få tillgång till tjänsten i tolkningsbar form först sedan de har blivit personligt godkända som behöriga.

 4. § Med avkodningsutrustning avses utrustning eller programvara som utformats eller anpassats för att göra en tjänst som omfattas av lagen tillgänglig i tolkningsbar form.

 5. § Avkodningsutrustning får inte yrkesmässigt eller annars i förvärvssyfte tillverkas, importeras, distribueras, säljas, hyras ut, innehas, installeras, underhållas eller bytas ut i syfte att göra en tjänst som omfattas av lagen tillgänglig i tolkningsbar form utan tjänsteleverantörens godkännande. Med import avses införsel av en vara till Sverige från en plats utanför Europeiska unionen.

 6. § Den som på annat sätt än genom import uppsåtligen bryter mot 5 § skall dömas till böter eller fängelse i högst två år.
  Om straff för olovlig införsel finns bestämmelser i lagen (2000:1225) om straff för smuggling. Lag (2000:1261).

 7. § För försök till brott enligt denna lag skall dömas till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

 8. § Egendom som har varit föremål för brott enligt denna lag skall förklaras förverkad, om det inte är uppenbart oskäligt. I stället för egendomen kan dess värde förklaras förverkat. Även utbytet av ett sådant brott skall förklaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt.
  Egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt denna lag får förklaras förverkad, om det behövs för att förebygga brott eller det finns andra särskilda skäl. Detsamma gäller egendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid brott enligt denna lag, om brottet har fullbordats eller om förfarandet har utgjort ett straffbart försök. I stället för egendomen får dess värde förklaras förverkat. Lag (2005:316).

 9. § Den som uppsåtligen bryter mot 5 § skall betala skälig ersättning för att den tjänst som gjorts tillgänglig genom gärningen har utnyttjats samt ersättning för den ytterligare ekonomiska skada som gärningen har medfört.

 10. § Åklagaren får väcka åtal för brott mot denna lag endast om målsäganden anger brottet till åtal eller åtal är motiverat från allmän synpunkt.

http://www.notisum.se/Pub/Doc.aspx?url=/rnp/sls/lag/20000171.htmBoxer


Canal Digital


Com Hem


RiksTV